§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego (zwanym dalej „Blogiem UAM” lub „Blogiem”), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora pod adresem: www.blogkandydata.amu.edu.pl – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwanego dalej „UAM”) z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 2. Na Blogu prezentowane są treści o tematyce: rekrutacyjnej.
 3. UAM w ramach Bloga świadczy wyłącznie usługi polegające na możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników treści dostępnych na Blogu i zamieszczanych komentarzy, dodawania komentarzy na Blogu oraz ich wyświetlania (zwane dalej „Usługi”).
 4. Użytkownik, tj. osoba korzystająca z Usług, rozpoczynając korzystanie z Usług, potwierdza tym samym że zapoznała się z Regulaminem, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  §2

KORZYSTANIE Z BLOGA

 1. Korzystanie z Usług jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
 3. Zawarcie umowy świadczenia Usług, polegających na możliwości przeglądania
  i odczytywania przez Użytkowników treści dostępnych na Blogu następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania treści Bloga lub komentarza do Bloga). Korzystanie z usługi zamieszczania komentarzy jest dobrowolne. Zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi, następuje w momencie wysłania przez Użytkownika komentarza i pozostawienia swych danych. Użytkownik samodzielnie wybiera spośród przedstawionych propozycji sposób pozostawienia komentarza.
 4. Użytkownik, z wyłączeniem UAM, ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie komentarze, jak i szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku ich opublikowania.
 5. Komentarze na Blogu UAM podlegają moderacji przez UAM.
 6. UAM zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy bez podania przyczyny, jednostronnego zawieszenia lub rezygnacji z funkcji dodawania komentarzy.
 7. W szczególności na Blogu nie będą publikowane komentarze, które:
  a) zawierają wulgaryzmy,
  b) obrażają UAM, publikujących/komentujących lub inne osoby,
  c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową, światopoglądową,
  d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
  e) szerzą nienawiść,
  f) o których mowa w § 2 pkt 8.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników komentarzy:
  a) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa autorskie;
  b) propagujących lub wzywających do przemocy, dyskryminacji lub nienawiści,
  w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, światopoglądowym;
  c) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  d) zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
  e) naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste UAM lub osób trzecich;
  f) mających charakter spamu (duża liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  g) niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych,
  h) niemieszczących się w szeroko rozumianej „kulturze słowa pisanego”.
 9. W przypadku zamieszczenia komentarzy opisanych w § 2 pkt. 7 i 8, UAM zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga UAM oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.                                                                                                              §3
                                                               OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności.

§4

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Bloga posiada UAM oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów zawartych z UAM wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga UAM, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, logotypy, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność UAM lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.
 • §5

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Informacje zamieszczone w Blogu stanowią treści o charakterze informacyjnym.
 2. Z uwagi na zmiany stanu prawnego lub faktycznego materiały prezentowane w Blogu mogą się okazać nieaktualne. UAM nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu. Aktualne i wiążące zasady rekrutacji wynikają z dokumentów UAM, w szczególności właściwych uchwał i zarządzeń organów UAM.
 3. Prezentowane treści nie stanowią porad prawnych, ani oferty handlowej w rozumieniu kc.
 4. UAM dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
 5. UAM nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnionych w Blogu.
 6. UAM zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 7. UAM zastrzega, że w przypadku Bloga dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 8. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. UAM nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych, a także zawarte na nich treści. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. UAM może podjąć odpowiednie kroki prawne wobec Użytkownika w przypadku naruszeń Regulaminu lub w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w działaniu Bloga, należy przesyłać na adres e-mail: portal@amu.edu.pl.
 3. UAM zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianie Regulaminu UAM poinformuje poprzez publikację na stronie: www.blogkandydata.amu.edu.pl. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.