Czy wspieramy pasje naszych studentów? Jak pomagamy rozwijać ich zainteresowanie nauką? Czy ułatwiamy im prowadzenie badań? Trzy razy tak! 

Jeśli szukasz uczelni, która wspiera studentów na każdym etapie nauki i ułatwia realizację różnorodnych pomysłów, to właśnie ją znalazłeś. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już od kilku lat ma wśród swoich propozycji konkursy grantowe, dzięki którym studenci mogą otrzymać finansowe wsparcie dla swoich badań. Z każdym kolejnym rokiem widzimy, że zainteresowanie grantami rośnie, a ten aspekt wsparcia studentów jest ważny także dla kandydatów na studia.

Jakie programy oferujemy?

Study@research

Jednym z grantów jest Study@research. W tym roku realizujemy już ósmą edycję konkursu. Kierujemy go do studentów UAM 1 roku studiów II stopnia oraz 4 roku jednolitych studiów magisterskich. Laureaci otrzymują granty na realizację indywidualnych (do 5000 zł) lub zespołowych (do 10 000 zł) studenckich projektów badawczych. Członkami zespołu badawczego muszą być osoby posiadające status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy mogą opłacić udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, pokryć koszty tłumaczenia lub korekty przygotowanych w języku obcym artykułu, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla laureatów.

BESTStudentGRANT

W tym roku trwa już ósma edycja projektu umożliwiającego realizację indywidualnych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5000 zł. Projekt jest o tyle wyjątkowy, że o środki w grancie mogą ubiegać się studenci dopiero przyjęci na studia na UAM (studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie). Ze względu na zainteresowanie, jakie wywołał BESTSdudent GRANT powstała także jego zaawansowana edycja. ADVANCEDBestStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Pod hasłem BESTStudentGRANT odbywa się także szkoła letnia. Jej celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

 

Zobacz, jakie projekty otrzymują dofinansowanie