UAM kieruje do kandydatek i kandydatów na studia ofertę edukacyjną, która jest bogata i różnorodna. Uniwersytet często kojarzy się przede wszystkim z kierunkami humanistycznymi i społecznymi. Dziś przekonamy Was, że propozycje kierunków ścisłych są także imponujące. Prezentujemy propozycje kierunków ścisłych oferowanych przez Wydział Fizyki.

Oferta Wydziału Fizyki: studia I i II stopnia

Astronomia (studia I stopnia | studia II stopnia)

Stuletnia tradycja naukowa Obserwatorium UAM zapewnia kształcenie z klasycznej astronomii i astrofizyki, w tym głębszą niż w innych ośrodkach astronomicznych w Polsce, znajomość zagadnień związanych z ruchem i własnościami planetoid (już 9 z nich nazwano na cześć naszych pracowników i absolwentów), komet i sztucznych satelitów Ziemi. Oprócz ogólnej wiedzy astronomicznej zdobędziesz umiejętności praktyczne w zakresie obserwacji astronomicznych, głównie fotometrycznych i spektroskopowych. Przejdziesz także pogłębiony kurs mechaniki nieba, dziedziny zajmującej się m.in. wyznaczaniem i przewidywaniem trajektorii ciał niebieskich. Nauczysz się podstaw astrofizyki gwiazdowej: badamy powstawanie galaktyk, zderzenia gwiazd neutronowych i czarnych dziur oraz powstawanie fal grawitacyjnych.

Po pierwszym roku studiów wybierasz jedną z dwóch ścieżek edukacyjnych:

 • Astronomia obserwacyjna,
 • Astronomia i zastosowania sztucznych satelitów Ziemi – bezpieczeństwo kosmiczne.

Studia II stopnia są przeznaczone głównie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Astronomia, ale również dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich) kierunków pokrewnych (fizyka, matematyka, informatyka, geografia itp). Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii i pozwala na kontynuowanie kariery naukowej na uczelni, jak również kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze technologii kosmicznych.

Fizyka (studia I stopnia | studia II stopnia)

Program obejmuje podstawy fizyki współczesnej (mechanika, elektryczność i magnetyzm, termodynamika, mechanika kwantowa) oraz fizykę materii skondensowanej, spektroskopie radiowe i optyczne oraz naukę podstaw eksperymentu fizycznego.

Program studiów II stopnia obejmuje kluczowe zagadnienia fizyki współczesnej (elektrodynamikę klasyczną, fizykę statystyczną, mechanikę kwantową, fizykę fazy skondensowanej) zarówno od strony teoretycznej jak i eksperymentalnej.

Fizyka medyczna (studia I stopnia | studia II stopnia)

To interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę. Rozwój technik diagnostycznych i terapeutycznych bazuje na najnowszych osiągnięciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego stał się fizyk medyczny. Specyfika tego zawodu wymaga znajomości wiedzy medycznej z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii czy biofizyki oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu fizyki: optyki, mechaniki i fizyki jądrowej. I zdobędziesz ją właśnie podczas tych studiów. Nauczysz się też obsługi urządzeń diagnostycznych i wykonywania niektórych badań diagnostycznych.

Studia II stopnia umożliwią Ci pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji związanych z obsługą urządzeń diagnostycznych.

Oferta Wydziału Fizyki: studia wyłącznie I stopnia

Akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (studia I stopnia)

To studia o profilu praktycznym. W programie studiów znajdują się zagadnienia fizyczne, akustyczne, psychoakustyczne, medyczne, psychologiczne, ekonomiczne oraz informatyczne. W trakcie studiów odbędziesz praktyki zawodowe m.in. w punktach protetycznych, poradniach audiologicznych dopasowując nie tylko aparaty słuchowe, ale również systemy wspomagające słyszenie. Elementem praktyk zawodowych są również praktyki kliniczne realizowane w szpitalach, a na trzecim roku studiów również warsztaty protetyczne. W trakcie zajęć praktycznych, prowadzonych przez przedstawicieli firm będących dystrybutorami aparatów słuchowych, poznasz najnowsze produkty audioprotetyczne, narzędzia doboru i dopasowania aparatów słuchowych oraz aparaturę diagnostyczną. Na I roku realizowane są również zajęcia z języka migowego.

Biofizyka (studia I stopnia)

Chcesz zrozumieć, jak podstawowe prawa fizyki rządzą funkcjonowaniem organizmów żywych? Zależy Ci na zdobyciu umiejętności niezbędnych do pracy w różnego typu laboratoriach badawczych, zarówno naukowych jak i przemysłowych (biofizycznych, biochemicznych, biotechnologicznych, mikrobiologicznych czy farmaceutycznych)? Biofizyka odpowiada na te potrzeby! Poznasz najnowsze osiągnięcia naukowe z pogranicza fizyki i biologii. Zdobędziesz unikatowe interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, chemii i biologii, a także zdolność wieloaspektowego analitycznego myślenia w obszarze przenikania się wymienionych dyscyplin.

Informatyka kwantowa (studia I stopnia)

To kierunek partnerski, który powstał dzięki współpracy Wydziału Fizyki UAM, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz firmy IBM – wiodącego producenta komputerów kwantowych. Są to studia dla Ciebie, jeśli chcesz zostać specjalistą w zakresie programowania komputerów kwantowych. Zdobędziesz pogłębioną wiedzę w dziedzinie fizyki teoretycznej i eksperymentalnej. Nauczysz się jak stosować i rozwijać kwantowe technologie informatyczne. Dowiesz się, jak samodzielnie tworzyć programy i uruchamiać je na komputerach i symulatorach kwantowych. Będziesz posługiwać się wiedzą z dziedziny informatyki kwantowej z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego przez producentów komputerów kwantowych oraz wykorzystywać znajomość istniejących algorytmów kwantowych i ich złożoności obliczeniowej do rozwiązywania wybranych problemów.

Programiści komputerów kwantowych są między innymi potrzebni w takich obszarach jak:

 • poszukiwanie nowych materiałów,
 • przemysł chemiczny (modelowanie struktury molekuł i optymalizacja reakcji chemicznych),
 • przemysł medyczny (projektowanie nowych leków),
 • problemy optymalizacyjne (logistyka, planowanie, optymalizacja ruchu pojazdów i łańcuchów dostaw),
 • sektor finansowy (analiza ryzyka, zarządzanie inwestycjami, analiza zdolności kredytowych),
 • kontrola jakości (automatyczne wykrywanie anomalii),
 • uczenie maszynowe,
 • branża IT (rozwój języków, bibliotek, algorytmów i firmware-u do programowania komputerów kwantowych),
 • firmy szkoleniowe i uczelnie wyższe.

Optyka okularowa i optometria (studia I stopnia)

Przygotujemy Cię do pracy optyka okularowego. Nauczysz się, jak wykonuje się pomiary wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych, dobiera i wykonuje się okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe. Zdobędziesz umiejętność dokonywania napraw i konserwacji wszystkich typów okularów i innych pomocy wzrokowych. Zdobędziesz też wiedzę i umiejętności niezbędne do dobierania soczewek oraz opraw korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty lub optometrysty.

W ostatnich latach istotnie wzrosło w świecie znaczenie nauki o widzeniu (ang. Vision Science), zarówno jako dyscypliny naukowej jak i obszaru kształcenia akademickiego. Wynika to przede wszystkim z narastających zagrożeń: epidemii krótkowzroczności oraz związanych z wiekiem dysfunkcji układu wzrokowego. Ponadto umasowienie elektronicznych urządzeń ekranowych istotnie wpływa na obciążenia układu wzrokowego. Nowy program kształcenia na kierunku „Optyka okularowa i optometria” (studia I stopnia) oparto w pełni na wytycznych Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO). Współpracujemy z największymi firmami optycznymi w Polsce i w Europie (m.in.) z Essilor, Hoya, Alcon, Cooper Vision oraz Jai Kudo, z organizacjami środowiskowymi: Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną oraz z Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki.

Reżyseria dźwięku (studia I stopnia)

To kierunek praktyczny stworzony z myślą o osobach, które zamierzają profesjonalnie zajmować się dźwiękiem. Zdobędziesz wiedzę z podstawy akustyki, elektroniki czy też przetwarzania sygnałów akustycznych. Uzyskasz też kompetencje praktyczne, takie jak:

 • nagrywanie dźwięku,
 • montaż i zgranie materiału muzycznego,
 • kształtowanie akustyki pomieszczenia,
 • znajomość narzędzi i technik wspierających nagłaśnianie koncertów,
 • podstawy programowania.

Technologie komputerowe (studia I stopnia)

Niewątpliwym atutem kierunku jest aspekt aplikacyjny, techniczny, inżynierski, który odróżnia ten kierunek od informatyki stricte teoretycznej. Zapewnia to  bardzo dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne, a także techniczne i pozatechniczne. W 3,5-letnim programie studiów znajdują się również przedmioty z obszaru klasyki wykształcenia informatycznego. Dzięki tym studiom, będziesz dysponować będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych, elektroniki analogowej i cyfrowej, telekomunikacji i automatyki, jak i tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi, aplikacjami (także mobilnymi) oraz usługami sieciowymi/internetowymi włączając w to najnowocześniejsze trendy (wirtualizacja, rozwiązania chmurowe). Będziesz przygotowany do pracy zespołowej.

Oferta Wydziału Fizyki: studia wyłącznie II stopnia

Akustyka (studia II stopnia)

Jeśli chcesz w pracy zawodowej profesjonalnie zajmować się dźwiękiem w zakresie: psychoakustyki z elementami akustyki wnętrz, akustyki środowiska, akustyki molekularnej i elektroakustyki, to kierunek dla Ciebie! Pierwszy rok studiów to przede wszystkim zajęcia dotyczące, psychoakustyki, elektroakustyki, ultradźwięków, czy akustyki środowiska. Prowadzone są też wykłady dotyczące zaawansowanego modelowania hałasu lotniczego, czy też zastosowania ultradźwięków w medycynie. Otrzymasz również możliwość uczestniczenia w zajęciach z psychofizyki prowadzonych pracowni psychofizycznej i audiowizualnej.

Aplikacje Internetu Rzeczy (studia II stopnia)

To interdyscyplinarne studia II stopnia adresowane dla absolwentów 3,5-letnich studiów inżynierskich. Kierunek AIR jest umiejscowiony zarówno w obszarze praktycznym (informatyka, programowanie, prowadzenie firmy i jej miejsce w gospodarce oraz zastosowania nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych), jak i teoretyczno-modelowym (nowe metody e-gospodarki i e-biznesu, modele biznesowe i technologie oraz analiza techniczno-ekonomiczna projektów). Łączy trzy obszary wiedzy tj.:

 • obszar technik i technologii, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych i ich zastosowań praktycznych,
 • ekonomiczny, w szczególności w zakresie zarządzania, koncentrujący się na nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonowania firmy w ramach elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy,
 • nauk ścisłych, w szczególności fizyki, w zakresie nowoczesnych metod i rozwiązań zbierania i wstępnego przetwarzania danych z otoczenia.

Optometria (studia II stopnia)

Program studiów jest w dużym stopniu oparty o wytyczne Europejskiej Rady Optyki i Optometrii (ECOO) oraz wzoruje się na programach kształcenia najlepszych uczelni amerykańskich i brytyjskich kształcących optometrystów. Dzięki temu zdobędziesz kompetencje w zakresie procedur postępowania z pacjentami — zarówno w przypadkach standardowych procedur postępowania, jak i w przypadkach bardziej skomplikowanych zaburzeń (m.in. wśród pacjentów z zaburzeniami zezowymi (zezy jawne i ukryte), w przypadkach niedowidzenia, podwójnego widzenia, wśród pacjentów z nabytymi zaburzeniami widzenia na skutek urazów lub udaru mózgu; dobór specjalistycznych pomocy optycznych, pomoc pacjentom ze specyficznymi zaburzeniami widzenia). Przyswoisz też rozszerzoną wiedzę w zakresie biofizyki oraz nauki o widzeniu, optometrii i neuronauki oraz dogłębną wiedzę w zakresie wad refrakcji, widzenia obuocznego i terapii widzenia.