Zintegrowane Planowanie Rozwoju na UAM to jedyny w Polsce taki kierunek. Zastanawiasz się, co czeka Cię w trakcie studiów? Rozważasz możliwości zawodowe jako absolwent tego kierunku? Dowiedz się więcej.

Ten kierunek to 7 intensywnych semestrów

Zintegrowane Planowanie Rozwoju na UAM to kierunek studiów inżynierskich. Nauka trwa 3,5 roku i jej zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu inżyniera. Co czeka Cię w trakcie 7 semestrów na UAM? Będziesz odbywał zajęcia, które zostały pogrupowane w bloki tematyczne, tj. prawny, ekonomiczny, społeczny, przestrzenny czy metodyczny. W każdym module przewidziano wykłady, ale też zajęcia praktyczne realizowane w formie projektów indywidualnych i grupowych. Będziesz uczestniczyć również w wizytach studyjnych. Co ważne: przedmioty wchodzące w skład modułu podlegają jednej wspólnej ocenie.

Przykład modułu

Jednym z modułów jest „Planowanie strategiczne i jego narzędzia I” i obejmuje następujące kursy: Wprowadzenie do planowania strategicznego, Diagnozowanie obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego, Tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Zintegrowane Planowanie Rozwoju na UAM są kierunkiem praktycznym. Dlatego obok nauczycieli akademickich zajęcia prowadzą praktycy polityki rozwoju.

Zintegrowane Planowanie Rozwoju na UAM to odpowiedź na potrzeby społeczne

Żyjemy w niezwykłych czasach, które charakteryzuje szybkość procesów i natychmiastowość zmian. Jesteśmy świadkami transformacji, postępu technologicznego, globalizacji, zmian klimatycznych i demograficznych. Planowanie rozwoju zintegrowanego ma pomóc w realizacji procesów społeczno-gospodarczych i ich optymalizacji  zmierzających do obniżenia różnic rozwojowych i tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Potrzeba jednak specjalistów w prowadzeniu takich działań. Nasze studia przygotują Cię do tej roli. Program studiów był konsultowany specjalistami z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej.

 

grafika pokazująca rozbicie procesu na poszczególne etapy

Poznaj swoje możliwości zawodowe

Wydaje Ci się, że studia Zintegrowane Planowanie Rozwoju na UAM to kierunek, który ograniczy Twoje możliwości zawodowe? Przekonaj się, jakie oferty pracy będą w Twoim zasięgu:

  • praca w zespołach projektowych z zakresu planowania: zintegrowanego, przestrzennego i urbanistyki, strategicznego
  • praca w jednostkach administracji rządowej i samorządowej (np. urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie) – udział w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego,
  • zatrudnienie w firmach przygotowujących opracowania strategiczne (np. strategia rozwoju) oraz planistyczne (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

 

Odwiedź stronę kierunku