Studenci UAM, którzy w październiku dopiero rozpoczęli studia, są na II roku studiów licencjackich lub też w 2020 roku rozpoczęli studia II stopnia, mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu naukowego.

Badania naukowe studentów są finansowane dzięki programowi BESTStudentGrant, o którym już Wam pisaliśmy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o możliwości pozyskania grantu, to informacje znajdziecie w tym poście.

 

My natomiast chcemy w kilku zdaniach streścić projekty laureatów tegorocznej edycji. Studenci UAM złożyli 24 propozycje, komisja konkursowa wybrała 16 pomysłów, które otrzymały dofinansowanie. Każdy z nich jest wyjątkowy. Projekty zgłoszone do konkursu przez studentów UAM są różnorodne, ponieważ autorzy reprezentują wszystkie szkoły dziedzinowe UAM.

Studenci UAM i ich projekty:

Kamp i dramat współczesny w Polsce i Norwegii – ujęcie komparatystyczne
Wynikiem projektu będzie artykuł opisujący związki kampu ze współczesną dramaturgią w Polsce i Norwegii na przykładzie konkretnych twórców takich, jak: Cecilie Løveid, Janusz Głowacki, Bożena Keff, Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Vegard Vinge czy Ida Müller.

 

Analiza zachowawczości ewolucyjnej cząsteczek krótkich regulatorowych RNA zasocjowanych z rybosomami (rancRNA)
Podstawą badania będzie analiza danych sekwencyjnych dla wybranych organizmów. Pozwoli ona na analizę zachowawczości ewolucyjnej wybranego typu cząsteczek kwasu rybonukleinowego w różnych organizmach. Uzyskane wyniki będą mogły posłużyć do stworzenia specjalistycznej internetowej bazy danych. Proponowany przedmiot badań koresponduje idealnie najnowszymi trendami badawczymi w bioinformatyce.

 

Regulacja ekspresji genu i aktywności wakuolarnego enzymu procesującego (VPE) w kultywowanych in vitro izolowanych osiach zarodkowych łubinu białego (Lupinus albus L.) i andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet)
Zbadane zostaną procesy zachodzące w zarodkach dwóch gatunków łubinu w kiełkujących nasionach. Zostaną wykorzystane metody in – vitro oraz genetyczne.

 

Nowy argument przeciwko realizmowi moralnemu
Laureat stawia pytanie o moralną słuszność działań na gruncie etyki normatywnej. W planie jest reanaliza istniejących koncepcji, poprzez szeroką, interdyscyplinarną dyskusję.

 

Programy publicystyczno-kulturalne o tematyce filmowej w zasobach archiwum TVP: Lata 1989-2020
Przegląd archiwum Telewizji Polskiej pod kątem audycji filmowych nadawanych po transformacji, a więc w czasach już bez cenzur. Celem jest stworzenie katalogu zasobów TVP.

 

Synteza nanocząstek typu LiYbF4@LiYF4 domieszkowanych jonami Tm3+ wykazujących zjawisko up-konwersji z zakresu podczerwieni do ultrafioletu
Wnioskodawca uważa, że materiały wykazujące efektywną up-konwersję z NIR do UV mogą znaleźć szerokie zastosowanie w różnych aspektach medycyny. Atutem jest fakt realizacji projektu w bardzo prężnej grupie badawczej zajmującej się tematyką luminescencji lantanowców.

 

Kompleksowa analiza i interpretacja utworu Le Soleil Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w kontekście powiązania dzieła muzycznego z malarstwem oraz sposobem przedstawiania zjawisk natury, a także w kontekście współczesnej muzyki europejskiej, w szczególności francuskiej
Analiza i interpretacja utworu Le Soleil Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil – polskiej kompozytorki, której twórczość nie została dotąd w dostatecznym stopniu zbadana i doceniona. W rezultacie projekt  ma szansę rozpowszechnić wiedzę na temat kompozytorki zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Wpływ położenia i rodzaju podstawnika na barwę pigmentu – synteza i badanie właściwości fizykochemicznych pochodnych kwasu 5-(fenylazo)salicylowego
Badania obejmujące syntezę barwników oraz ich modyfikacje na pograniczu chemii organicznej i nieorganiczne. Plan zakłada realizowanie projektu w grupie badawczej zajmującej się badaniem związków kompleksowych, które w wielu przypadkach obejmują połączenia cząsteczek organicznych i nieorganicznych.

 

Emigracja europejska w miastach wielkopolskich od drugiej połowy XVI do schyłku XVIII wieku
Dotyczy stale obecnej w historii kwestii migracji. Funkcjonowanie cudzoziemców w dawnej Wielkopolsce, w szerokim kontekście społecznym może dać odpowiedź na wiele nurtujących nas i dziś pytań. Wnioskodawca przewiduje opublikowanie wyników swoich badań i ich prezentację na zbliżającym się Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych.

 

Analiza porównawcza budżetów partycypacyjnych według zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w miastach małych i średnich oraz dużych
Dokonana zostanie analiza budżetów obywatelskich w Polsce – jego autor chce zidentyfikować potrzeby mieszkańców w miastach o różnej wielkości, dostarczając tym samym nowej, systematycznej wiedzy na temat aktualnych potrzeb kształtowania najbliższej przestrzeni życia wśród Polaków.

 

Opakowanie czy zawartość? Studium porównawcze strategii marketingowych w koreańskim i amerykańskim przemyśle muzycznym
Projekt zakłada dogłębną analizę tendencji marketingowych obecnych na dwóch z największych rynków muzycznych świata: Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Autorka planuje opublikowanie artykułu naukowego i zaprezentowanie wyników badań na Ogólnopolskim Kongresie Koreanistycznym.

 

Rola białek MSH3, MSH6 i MSH7 w zachodzeniu zjawiska crossing-over w polimorficznych regionach chromosomów
Przeprowadzone zostaną eksperymenty laboratoryjne, które mają ustalić wpływ braku wybranych białek na przebieg mejozy u rzodkiewnika pospolitego, wykorzystywanego w genetyce jako roślina modelowa. Wyhodowane w trakcie projektu zmutowane rośliny posłużą do dalszych badań.

 

Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do opracowania sposobu analizowania obrazów fMRI bez ich uprzedniej normalizacji
Autorka zakłada, iż możliwości algorytmów sztucznej inteligencji umożliwią badanie działania mózgu. Jej nowoczesny, interdycyplinarny projekt może wnieść przydatne rozwiązania informatyczne do badań z obszaru nauk społecznych.

 

Franciszek Efraim Kupfer i dwa niedokończone projekty judaistyczne z lat 50.
Przypomniana zostanie sylwetka zapomnianego badacza wspólnej, polsko-żydowskiej historii. Zostanie podjęta próba odzyskania (zrekonstruowania) dzieł historyka. Jest to projekt bardzo ważny dla współczesnej judaistyki.

 

Wpływ hydrokondycjonowania nasion rzepaku (Brassica napus L.) na aktywację mechanizmów naprawczych DNA
Obiektem badań w proponowanym projekcie są nasiona rzepaku – ważnej rośliny użytkowej. Zostaną one poddane eksperymentom mającym na celu zbadanie wpływu nawilżania wodą na proces starzenia się nasion.

Kwantowe spacery na grafach. Poszukiwanie nowych efektów topologicznych za pomocą symulacji komputerowych.
Projekt obejmuje analizę nowych efektów topologicznych z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Jego autor zaplanował samodzielne przygotowanie narzędzi do badań w postaci programów do przeprowadzania symulacji, a w zasadniczej fazie realizacji projektu chce podjąć się zadania zbadania uogólnionych modeli spacerów, do tej pory nieobecnych w literaturze.