Kierunki humanistyczne w ofercie UAM znajdziesz na sześciu wydziałach. Są to między innymi: Wydział Nauk o Sztuce, a także Wydział Teologiczny. Poznaj propozycje kierunków, które oferują. 

Wydział Nauk o Sztuce

Historia sztuki (studia I stopnia | studia II stopnia)

Studia poświęcone są dziejom sztuki od czasów starożytnych, przez średniowieczne i nowożytne, aż po współczesne. W przypadku sztuki dawnej, uwzględniają one najważniejsze zjawiska i realizacje artystyczne z obszarów europejskich, zaś w ramach omówienia sztuki nowoczesnej – również te powstałe na terenie Stanów Zjednoczonych. W  trakcie zajęć zapoznasz się z metodami analizy i interpretacji dzieł malarstwa i grafiki, rzeźby, architektury oraz rzemiosła artystycznego. Możesz zdecydować się także na zajęcia do wyboru, na przykład z ikonografii, muzealnictwa, krytyki artystycznej, historii fotografii, i innych. Program studiów przewiduje także wyjazdy zabytkoznawcze, krajowe oraz zagraniczne, które pozwalają na bezpośrednie spotkanie z dziełem sztuki i rozmowę o nim.

Na studiach drugiego stopnia poza zajęciami z zakresu teorii historii sztuki, wybierzesz moduły specjalizacyjne (z zakresu np. Badań architektonicznychWystawiennictwa, kuratorstwa i nowej muzeologiiKolekcjonerstwa, koneserstwa i rynku sztuki).

Muzykologia (studia I stopnia | studia II stopnia)

Studia muzykologiczne obejmują trzy zasadnicze zakresy: historię muzyki, muzykologię systematyczną oraz etnomuzykologię wraz ze studiami nad muzyką popularną. Pierwszy z nich to historia muzyki profesjonalnej Zachodu od czasów antyku aż po XXI wiek. Muzykologia systematyczna obejmuje wiedzę między innymi z zakresu akustyki, harmonii, kontrapunktu, form muzycznych, instrumentologii czy estetyki. Z kolei etnomuzykologia zajmuje się tradycyjną muzyką ludową oraz muzyką kultur pozaeuropejskich. W ostatnich latach w ramach muzykologii rozwijają się również studia nad muzyką popularną.

Studia muzykologiczne II stopnia po reformie programowej z 2023 r. skomponowane są z niewielkiej liczby zajęć obowiązkowych oraz z kilku fakultatywnych ścieżek kształcenia, które wybierzesz zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Ścieżki kształcenia obejmują:

  • ścieżkę antropologiczną,
  • studiów nad muzyką popularną,
  • dziennikarstwa i rynku muzycznego,
  • kognitywną,
  • analityczno-teoretyczną,
  • operologiczną,
  • historyczną.

Wydział Teologiczny

Dialog i doradztwo społeczne (studia I stopnia | studia II stopnia)

Zdobędziesz wiedzę z antropologii, psychologii i nauk społecznych oraz komunikacji. Pomoże Ci to do fachowego rozeznania jakości relacji międzyludzkich. Uzyskasz kwalifikacje do rozeznawania sytuacji konfliktowych i ich rozwiązywania. Dowiesz się, jak kompetentnie i efektywnie organizować życie osobom indywidualnym jak i małym grupom w określonym przez nich celu.

Na studiach drugiego stopnia zdobędziesz wiedzę z psychologii i innych nauk społecznych, pozwalający na efektywną pracę trenera personalnego oraz mediatora. Zwiększysz swoje umiejętności i kompetencje w efektywnym organizowaniu rozwoju, pojedynczej osoby jak i małych grup społecznych. Dzięki wiedzy z zakresu nauk o komunikacji, manipulacji i mediacji zdobędziesz umiejętności do formułowania możliwych do osiągnięcia celów i kompetentnego ich komunikowania oraz przekonywania.

Teologia (jednolite studia magisterskie)

Od drugiego semestru dokonujesz wyboru jednej z następujących specjalności: katechetyczno-pastoralna, teologia biblijna i praktyczna.

Teologia, specjalność kapłańska (studia jednolite magisterskie)

Studia te obejmują zajęcia z zakresu filozofii, teologii, pedagogiki i psychologii. Zapewniają rzetelną formację intelektualną i duchową oraz przygotowanie do posługi duszpasterskiej.

Specjalność przeznaczona jest dla kandydatów do kapłaństwa, którzy zostali już przyjęci do odpowiedniego diecezjalnego bądź zakonnego seminarium duchownego.