Kierunki humanistyczne w ofercie UAM znajdziesz na sześciu wydziałach. Są to kierunki oferowane między innymi przez Wydział Historii. Jakie propozycje znajdują się właśnie na tym wydziale?

Gospodarka i ekonomia w dziejach (studia I stopnia)

W programie kierunku znajdziesz przedmioty z obszaru nauk humanistycznych (historia gospodarcza, historia cywilizacji), jak i społecznych (ekonomia, socjologia). Zdobędziesz wiedzę dotyczącą: gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania w dziejach. Poznasz też kolejne etapy rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata oraz historię myśli ekonomicznej i współcześnie stosowane teorie ekonomiczne. Nauczysz się metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych na przykład podczas zajęć z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Historia (studia I stopnia | studia II stopnia)

Obok zajęć ogólnohistorycznych i wykładów monograficznych, znaczną część zajęć wybierzesz samodzielnie. Zdobędziesz wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych. W trakcie studiów wybierasz też jedną ze specjalności:

 • historia ogólna,
 • historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • historia – nauczycielska,
 • historia – mediewistyka,
 • historia wojskowości,
 • historia – polityka i media w dziejach.

Na studiach drugiego stopnia zdobędziesz pogłębioną wiedzę z zakresu badań historycznych w ujęciu problemowym z historii Polski i powszechnej oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych obszarów, problemów i tematów badawczych, w odniesieniu do co najmniej jednej epoki historycznej.
Uzyskasz też umiejętności i kompetencje badawcze, w tym odniesione do krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych. Otrzymasz przygotowanie do pracy w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań na wysokim poziomie, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie.

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (studia I stopnia)

Te interdyscyplinarne studia kompleksowo przygotują Cię do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego. Kierunek studiów realizowany jest wspólnie przez Wydział Historii i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Po ukończeniu studiów II stopnia – magisterskich, uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Program studiów II stopnia zapewnia rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy. Program przewiduje zatem zajęcia kierunkowe z historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz blok przedmiotów dydaktycznych i psychologiczno-pedagogicznych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów. Są też praktyki zawodowe realizowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończenie kierunku na I stopniu jest warunkiem kontynuacji studiów na stopniu II.

Liberal Arts and Sciences (studia I stopnia)

To propozycja studiów dla tych, których zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji, albo jeszcze szukają swojej pasji. Podczas tych studiów pogłębisz wiedzę z wielu dziedzin. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Zgodnie z nim, każda specjalizacja powinna opierać się na szerokiej wiedzy ogólnej oraz zespole uniwersalnych umiejętności. Tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych  w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniliśmy o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, chemię, historię czy psychologię. W sumie przez trzy lata zapoznasz się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie, czy praca w zespole.
Studia oferowane także w języku angielskim: zobacz

Wschodoznawstwo (studia I stopnia | studia II stopnia)

To nie orientalistyka. To istniejący od 1995 roku na UAM kierunek interdyscyplinarnych studiów regionalnych, poświęcony rzeczywistości położonych na wschód od Polski krajów byłego ZSRR. Program skupia się na specyfice regionu Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.

Dlaczego region Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii? To region zamieszkały przez ponad 140 ludów i narodów o rozmaitym pochodzeniu, aspiracjach politycznych i kulturalnych. Po rozpadzie ZSRR powstało na jego terytorium 15 nowych państw, w których funkcjonują rozmaite systemy polityczne, podlegające nadal procesom transformacji gospodarczej i politycznej, o różnych systemach ideowych i religijnych.

Historia i polityka współczesna – interdyscyplinarne studia nauczycielskie (studia II stopnia)

Wydział Historii UAM oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oferują na interdyscyplinarne studia nauczycielskie drugiego stopnia dające uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole:

 • wiedza o społeczeństwie,
 • historia i teraźniejszość.

Program przewiduje kształcenie w trzech uzupełniających się wymiarach:

 • przedmiotowym – dotyczy pogłębionej i sproblematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu historii najnowszej oraz wiedzy o polityce i społeczeństwie współczesnym;
 • pedagogiczno-dydaktycznym – dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu dydaktyki przedmiotowej, ogólnej, pedagogiki i psychologii w powiązaniu z praktykami pedagogicznymi i dydaktycznymi;
 • badawczym – dotyczy wiedzy metodologicznej oraz umiejętności badawczych z zakresu badań historycznych i społecznych odniesionych do: historii współczesnej, nauk o polityce i administracji oraz edukacji w powiązaniu z dydaktyką przedmiotową.

Kultura klasyczna (studia II stopnia)

Sprawdź zasady rekrutacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/kultura-klasyczna,593