Best Student Grant to program grantowy, który pozwala na prowadzenie własnych projektów naukowych już na I roku studiów. 2 listopada został ogłoszony nabór wniosków w nowej edycji. Wnioski można składać do 30 listopada.

 

Best Student Grant to program, który ma wspierać uzdolnionych studentów z pasją do nauki. Dzięki środkom finansowym przekazanym w  ramach grantu mogą rozwijać swoje talenty. To wyjątkowy konkurs, dlatego warto, żebyście o nim wiedzieli. Celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych na początkowym etapie studiów. Tegoroczna edycja odbywa się w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB). Przedmiotem konkursu jest realizacja studenckiego projektu badawczego.

Kto może brać udział w konkursie Best Student Grant?

To grant, po który mogą sięgnąć studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy:

 • byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
 • uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (powyżej 95%)
 • najlepsze wyniki z matury zagranicznej (powyżej 95% po przeliczeniu na polską maturę).
Jak duży jest grant w Best Student Grant?

Studenci UAM, autorzy najlepszych i najciekawszych projektów będą mogli wydać na nie po 5 tysięcy złotych. Komisja wybierze 15 studenckich projektów badawczych, które dzięki konkursowi będą mogły zostać zrealizowane.

Wartość grantu będzie ustalona na podstawie kosztorysu. Jakie koszty i działania mogą się w nim znaleźć?

  • kwerendy biblioteczne,
  • udział (w tym zdalny) w warsztatach, seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych i kursach zbieżnych z tematyką realizowanego projektu,
  • zakup literatury niezbędnej do realizacji zadań projektu,
  • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektu,
  • zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań projektu; w ramach projektu nie przewiduje się finansowania zakupu sprzętu komputerowego (w tym tabletów) oraz aparatury badawczej;
  • wyjazdy konferencyjne krajowe i zagraniczne (finansowanie opłaty konferencyjnej (wpisowe) oraz kosztów podróży i kosztów pobytu),
  • udział zdalny w konferencjach krajowych i zagranicznych (finansowanie opłat konferencyjnych)
  • honorarium grantobiorcy (w kwocie nie przekraczającej 30% całkowitej kwoty grantu) płatne w dwóch częściach (pierwsza część po rozpoczęciu realizacji projektu, druga część po jego zamknięciu).

Best Student Grant – najważniejsze informacje


 

Warto pamiętać, że wniosek o dofinansowanie studenckiego projektu badawczego w konkursie Best Student Grant powinien zawierać:

  • opis projektu badawczego (nie więcej niż 3 strony A4), ze szczególnym wskazaniem celów badawczych oraz przewidywanych rezultatów (np. opublikowanie artykułu naukowego, wygłoszenie referatu na konferencji naukowej, poster konferencyjny),
  • harmonogram przewidywanych działań – projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku akademickiego (do 30 września 2021 r.),
  • kosztorys projektu. WZORY ZAŁĄCZNIKÓW
Wniosek składa się z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie:  https://idub.amu.edu.pl.