Interesuje Cię historia i z przyjemnością odkrywasz dawne dzieje? Jesteś humanistą, który z wypiekami na twarzy sięga po opracowania historyczne? Studia historyczne pomogą Ci zdobyć dodatkowe kompetencje, aby humanistyka stała się Twoją przyszłością.

Gospodarka i ekonomia w dziejach

To kierunek interdyscyplinarny kierunek studiów. Łączy przedmioty z obszaru nauk humanistycznych (historia gospodarcza, historia cywilizacji), jak i społecznych (ekonomia, socjologia). Zapoznasz się z kolejnymi etapami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata oraz historią myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi. Dzięki czemu zdobędziesz  umiejętność analizy zagadnień gospodarczych i społecznych uwzględniającej uwarunkowania polityczne, prawne, przyrodnicze i kulturowe. Nauczysz się analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami gromadzenia informacji oraz ich opracowywania i interpretowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Excel z VBA, Statistica, język R, Big Data).

Historia

Decydując się na ten kierunek, możesz wybrać aż sześć ścieżek edukacji. Dzięki temu zdobędziesz nie tylko solidne podstawy, ale wyposażymy Cię w bardzo specjalistyczną wiedzę z określonej specjalizacji. Obok wiedzy o historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, zdobędziesz też kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności praktyczne. Nauczymy Cię sprawnego komunikowania, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi. Specjalności do wyboru to:

  • historia ogólna
  • historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • historia – nauczycielska
  • historia – mediewistyka
  • historia wojskowości
  • historia – polityka i media w dziejach

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Kompleksowo przygotujemy Cię do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego. Kierunek studiów realizowany jest wspólnie przez Wydział Historii i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Dzięki temu zyskujesz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz, po ukończeniu studiów II stopnia – magisterskich, uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Liberal Arts and Sciences

Jeśli twoje zainteresowania nie mieszczą się w ramach jednej specjalizacji, albo jeszcze szukasz swojej pasji, to kierunek stworzony dla Ciebie. Jest on interdyscyplinarny, dzięki czemu pozwala pogłębić wiedzę z wielu dziedzin wiedzy oraz rozwinąć umiejętności ogólne. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych  w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniliśmy o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, chemię, historię czy psychologię. W sumie przez trzy lata zapoznasz się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie, czy praca w zespole.

Wschodoznawstwo

To kierunek poświęcony rzeczywistości położonych na wschód od Polski krajów byłego ZSRR. Jest on unikatowy w skali Polski. Skupia się na specyfice regionu Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii. Dlaczego region Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii? To region zamieszkały przez ponad 140 ludów i narodów o rozmaitym pochodzeniu, aspiracjach politycznych i kulturalnych. Po rozpadzie ZSRR powstało na jego terytorium 15 nowych państw, w których funkcjonują rozmaite systemy polityczne, podlegające nadal procesom transformacji gospodarczej i politycznej, o różnych systemach ideowych i religijnych.

25 % zajęć to praktyczna nauka języka rosyjskiego w wymiarze identycznym jak na studiach filologicznych. Ponadto cały zespół włada biegle j. rosyjskim lub ukraińskim, białoruskim.